Behandeling van psychische klachten

U kunt zich aanmelden voor psychologische zorg door een afspraak te maken of door rechtstreeks contact op te nemen met GZ-psycholoog Lucinda van de Pol. In een telefonisch gesprek bespreekt zij kort uw klachten en hulpvraag, waarna een afspraak wordt ingepland voor een intakegesprek.

Intakegesprek en de probleemdefinitie

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u enkele vragenlijsten toegestuurd waarin onder andere gevraagd wordt naar uw algemeen functioneren, de aard en het ontstaan van de klachten, uw hulpvraag en verwachtingen. In het intakegesprek vragen wij u uitgebreider naar de aard, intensiteit en het ontstaan van de klachten, uw functioneren in het dagelijks leven, stressvolle omstandigheden die spelen (of gespeeld hebben) en uw sterke kanten. Het doel hiervan is om samen een ‘probleemdefinitie’ op te stellen die voor u een begrijpelijke verklaring biedt voor uw klachten. Deze probleemdefinitie vormt de basis voor het opstellen van doelen voor uw behandeling.

Voor kinderen en jongeren zal de vragenlijst in de meeste gevallen naar de ouders toegestuurd worden. Het intakegesprek zal, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, met het kind en beide ouders tegelijk worden gehouden. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor contact met het alleen het kind en met alleen de ouders. De visie van zowel het kind als de ouders zijn essentieel om tot een gezamenlijke ‘probleemdefinitie’ en behandelplan te komen. De kind- en omgevingsfactoren die een verklarende en/of instandhoudende factor spelen voor de psychische problemen zullen in kaart worden gebracht. In sommige gevallen is meer informatie nodig en kan aanvullend (psychodiagnotisch) onderzoek en/of gesprekken voorgesteld worden om de psychische klachten van het kind en de invloed van het samenspel van kind- en omgevingsfactoren hierop verder te verhelderen.

Oplossingsgerichte behandelingen om het psychisch evenwicht te herstellen

Het uitgangspunt is om u een kortdurende, oplossingsgerichte behandeling te bieden. Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapeutische methode waarin het gedrag en de gedachten die problemen in stand houden, besproken en behandeld worden. Als het nodig is dan kan de behandeling aangevuld worden met EMDR (specifieke vorm van traumabehandeling). Cognitieve gedragstherapie is uit wetenschappelijk onderzoek een zeer effectieve behandeling gebleken. Het geldt volgens officiële richtlijnen als de psychologische behandeling van eerste keus voor veel psychische problemen. Er wordt van u een actieve houding verwacht waarbij u tussen de behandelingsessies thuis middels opdrachten werkt aan het verminderen van uw klachten. Het doel van de behandeling is hoe dan ook om

  • Psychisch evenwicht te herstellen
  • Psychische klachten te verminderen
  • Grip te krijgen op uw gedachten en interpretaties
  • Het veranderen van ‘problematisch’ gedrag
  • Weerbaarheid vergroten voor eventuele toekomstige stressvolle gebeurtenissen

Tussentijds zullen wij samen evalueren om te kijken of we op de juiste weg zitten en wat er nog nodig is voor het vervolg van de behandeling. Daar waar nodig zoek ik de samenwerking op met de huisarts en/of andere psychologenpraktijken in de regio.

Bij kinderen en jongeren wordt er in de individuele behandeling gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. De behandelingen zullen systeemgericht zijn. Daar waar mogelijk worden beide ouders middels ouderbegeleiding betrokken bij de behandeling. Op indicatie en in overleg kan ook de leerkracht van school betrokken worden bij het onderzoek en de behandeling. Het systeemgericht behandelen heeft als doel om de generalisatie van de behandeling naar thuis en school te optimaliseren als ook te kijken naar het effect van de omgeving op de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Tevens zoek ik daar waar nodig de samenwerking op met de huisarts, CJG en/of andere psychologenpraktijken in de regio.

Behandeltraject

We geven – afhankelijk van uw klachten – een inschatting van het aantal behandelsessies. In de meeste gevallen zijn de klachten na die tijd al grotendeels verdwenen dan wel verminderd. Mocht het voorkomen dat de klachten te weinig zijn afgenomen dan kijken we samen wat de opties zijn voor eventuele verdere behandeling, binnen de basis GGZ of de specialistische GGZ. Aan het einde van de behandeling informeren wij uw huisarts per brief over het verloop van de behandeling en de afronding.