Vergoeding

Vergoeding volwassenen

Psychologische zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar) valt onder de zorgverzekeringswet. U krijgt de psychologische zorg vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van de huisarts. De huisarts maakt een inschatting van de ernst en complexiteit van uw klachten en beslist op basis hiervan of u doorverwezen wordt naar de basis GGZ of dat andere zorg meer passend is. Indien u van uw huisarts een verwijsbrief heeft voor psychologisch onderzoek en behandeling binnen de basis GGZ dan kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek bij onze GZ-psycholoog. Vraag aan de huisarts om de verwijzing te richten aan: L.M. van de Pol, GZ-psycholoog. In het intakegesprek zal eveneens gekeken worden of de klachten en complexiteit passend zijn bij de psychologische zorg die wij bieden binnen de basisGGZ. Het voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis is een voorwaarde voor zorg binnen de basisGGZ.

De vergoeding van de zorgverzekeraar valt onder het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico van de basisverzekering houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Momenteel is het standaard eigen risico door de overheid vastgesteld op minimaal €385.- . Afhankelijk van de zorg die u in het kalanderjaar dat de behandeling is gestart al heeft genoten zal er een beroep worden gedaan op dit bedrag.

De factuur wordt aan het einde van het hele behandeltraject ingediend bij uw zorgverzekeraar, die rechtstreeks aan ons uitbetaald. Onze GZ-psycholoog heeft een contract dan wel betalingsovereenkomst met alle zorgverzekeraars.

 

Als na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis dan komt u helaas niet in aanmerking voor ‘vergoedingen psychologische zorg’ vanuit het basispakket. Dit betekent niet dat er geen behandeling mogelijk is. Integendeel. Wij helpen u graag. Over de kosten van uw behandeling gaan wij dan samen in gesprek. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket mogelijk is. Het intakegesprek wordt, als u een verwijzing heeft van uw (huis)arts, altijd vergoed.

 

Vergoeding kinderen en jongeren

Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdhulp tot 18 jaar.  De GZ-psycholoog Lucinda van de Pol heeft een contract met de volgende gemeentes van de Noord-Veluwe: Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde.

Indien uw kind woonachtig is in één van deze gemeenten dan kunt u uw kind aanmelden na een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts. Zij maken een inschatting van de ernst en complexiteit van de klachten van uw kind en denken met u mee welke zorg het meest passend is. Indien dit basisGGZ is dan kunt u vragen om een verleningsbesluit (CJG) of verwijzing (huisarts) gericht aan: L.M. van de Pol, GZ-psycholoog. U kunt uiteraard ook eerst telefonisch contact met ons opnemen om te overleggen of wij passende hulp aan uw kind kunnen bieden.

 

Annulering van een afspraak

Een afspraak annuleren of verzetten dient miniaal 24 uur van te voren worden doorgegeven. Indien u dit niet doet dan is er sprake van een no show, wat niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekering of de gemeente. U krijgt dan rechtstreeks een factuur van €50,- die u zelf dient te betalen.

 

Psychologische zorg zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen om het onderzoek- en behandeltraject bij de GZ-psycholoog zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn €90,- per consult van 45 minuten, inclusief administratietijd.  Het tarief voor de overige tijd die we aan de behandeling besteden is €90,- per 60 minuten. U kunt hierbij denken aan telefonische contacten met u, de huisarts of andere betrokkenen als ook de verslaglegging van het verloop van de behandeling.

Na het intakegesprek zal een globale indicatie worden gegeven van het aantal uren dat wij verwachten dat nodig is om u te helpen met het verbeteren van uw psychische gezondheid.