Huisregels

Huisregels cliënten Instituut Jacob Cats

 1. Sinds de invoering van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) en oefentherapie (DTO) kunt u direct bij ons terecht met uw hulpvraag, zonder verwijzing van een arts.
 2. Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat. De eerste behandeling bestaat uit een intake, onderzoek en dossieropbouw (ca. 15 min.). Op basis hiervan zal een behandelplan (bestaande uit therapievorm en aantal behandelingen) worden opgesteld en met u worden besproken.
 3. Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument.
 4. Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit en het innoveren van de zorg. Om die reden willen wij ons in de toekomst auditeren. Het deelnemen aan een audit levert een (niet verplicht) kwaliteitskenmerk op, waarbij de nadruk in beoordeling ligt op patiënten-dossiervoering. Om dit te kunnen beoordelen zal een auditeur van een externe organisatie willekeurig een aantal dossiers toetsen op volledigheid en niveau. Dit vindt uiteraard geheel anoniem plaats, uw persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar zijn voor externe partijen en uw anonieme medische gegevens zullen met de hoogste discretie behandeld worden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 5. Mocht u het ondanks deze voorzorgsmaatregelen niet wenselijk vinden dat uw dossier mogelijk gebruikt gaat worden voor de audit, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut. Die zorgt er voor dat uw dossier niet wordt toegevoegd aan de lijst met toetsbare dossiers.
 6. Voor het meten van de vorderingen, kunnen onze therapeuten valide meetinstrumenten zoals vragenlijsten inzetten. Deze kunnen u ook online worden toegestuurd en kunnen vervolgens online geretourneerd worden.
 7. De individuele (vervolg-)behandelingen bij Instituut Jacob Cats hebben een tijdsduur van 25 minuten. 5 Minuten worden vervolgens besteed aan het verplicht in te voeren behandeldossier.
 8. Instituut Jacob Cats is een erkend leerbedrijf in de regio. Het kan voorkomen dat een stagiair(e) bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 9. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat uw behandelend therapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden in overleg met u overgenomen door één van de andere fysiotherapeuten uit ons instituut. Uw patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten, dan kunnen we gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing.
 10. Bij het eerste bezoek aan ons instituut dient u uw zorgverzekeringspasje mee te nemen, zodat genoteerd kan worden bij welke zorgverzekeraar uw verzekerd bent, onder welk nummer en of u aanvullend verzekerd bent. De declaratie van uw behandeling gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien u een restitutiepolis heeft, indien achteraf blijkt dat u niet voor deze zorg verzekerd bent, of indien u meer behandelingen heeft gehad dan door uw verzekering worden vergoed, zult u een particuliere nota ontvangen voor de gemaakte kosten.
 11. Onze tarievenlijst kunt u terugvinden op onze website en in de behandelkamer van onze praktijk.
 12. Het debiteurenbeheer en incassotraject hebben wij uitbesteed aan factoringsbedrijf FaMed.
 13. Voor vragen over uw particuliere nota kunt u bij hen terecht.
 14. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de ouders/verzorgers.
 15. Bij het niet tijdig voldoen van de particuliere nota, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan Instituut Jacob Cats incassomaatregelingen treffen jegens de cliënt, dan wel derden hiermee belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de cliënt.
 16. Instituut Jacob Cats is niet aansprakelijk, op welke manier dan ook, voor de informatie die uw verzekeringsmaatschappij aan u of ons verstrekt.
 17. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en de behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.
 18. Voor een goede hygiëne verzoeken wij u bij elke behandeling zelf een (bad)handdoek mee te nemen.
 19. U bent vrij in uw keuze van therapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraagt u hiernaar en geeft u – indien van toepassing – aan of u een specifieke verwijzing heeft voor fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, oefentherapie of kinderoefentherapie.
 20. De praktijk is op werkdagen geopend van maandag t/m donderdag van 07.00-21.00 uur, op vrijdag van 07.00-17.30 uur en op zaterdag (alleen voor behandelingen) van 08.00-12.00 uur.
 21. Voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341-564806 of via e-mail: info@instituutjacobcats.nl
 22. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Indien u niet tenminste 24 uur van te voren afbelt, zien wij ons genoodzaakt de totale kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen.
 23. Instituut Jacob Cats is aangesloten bij het KNGF/VvOCM en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van dit genootschap en deze vereniging.
 24. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken aan uw therapeut. Mocht u er samen niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag voor verdere informatie naar de klachtenprocedure op onze site.